DARMOWA DOSTAWA na terenie Polski przy zamówieniu od 150 zł 🆓 🚛

Regulamin

LOS VINOS & CAFE importuje i sprzedaje oryginalne produkty sprowadzone bezpośrednio ze słonecznej
Hiszpanii takich jak wina, kawy, oliwy z oliwek oraz innych.

§1

Postanowienia ogólne

1. Witryna internetowa losvinosandcafe.pl jest prowadzona przez firmę:
LOS VINOS & CAFE z siedzibą w Gdyni, w Polsce
(kod pocztowy 81-047) przy ulicy Gniewskiej 21, BOX 8
NIP: 5861965670, REGON: 191558573
2. Niniejszy Regulamin określa – przede wszystkim - rodzaje i zakres
świadczonych usług, warunki świadczenia tych usług, w tym
wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych,
politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o
świadczenie usług droga elektroniczną, tryb postępowania
reklamacyjnego.
3. Korzystanie z serwisu odbywa się zgodnie z treścią niniejszego
Regulaminu.
4. Korzystanie z serwisu możliwe jest w przypadku:
a. podania informacji na temat ukończenia przez Użytkownika 18
roku życia (w odniesieniu do sprzedaży wina)
b. potwierdzenia, że Użytkownik chce zapoznać się z zawartymi na
Stronie Treściami dotyczącymi Produktów (w odniesieniu do
sprzedaży wina);
c. zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Serwis przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat.
7. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się do:
a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający funkcjonowania
domeny;
b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za
pośrednictwem Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam).
8. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z
Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w

szczególności, gdy Użytkownik poda nieprawdziwe dane, przede
wszystkim co do swojego wieku;
§2
Definicje

1. Administrator – Mirosław Losvik prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą Mirosław Losvik I. ECOSAVE II. LOS VINOS & CAFE III. LOS
VINOS z siedzibą w Gdyni (81-047) przy ulicy Gniewskiej 21, BOX 8, NIP:
5861965670, REGON: 191558573;
2. Cena – kwota w walucie PLN podlegająca zapłacie za Produkt. Ceny
podane w Serwisie zawierają podatki, w tym podatek VAT (tj. są cenami
brutto);
3. Konsument – zgodnie z zapisami Polskiego Kodeksu cywilnego, osoba
fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4. Małoletni – osoba, która nie osiągnęła pełnoletniości;
5. Polityka Prywatności – informacja szczegółowo określająca sposób i
warunki przetwarzania danych osobowych;
6. Produkt – towar dostępny do nabycia i/lub rezerwacji za
pośrednictwem Serwisu;
7. Regulamin – niniejszy Regulamin;
8. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.losvinosandcafe.pl
9. Sklep – sklep stacjonarny Administratora pod adresem:
Dom Towarowy Chylonia, Ul. Gniewska 21, BOX 8, 81-047 Gdynia
10. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;

§3

Wymagania techniczne:

1. Korzystanie z Serwisu i świadczonych w ramach Serwisu usług jest
możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny
Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
a. zastosowania przeglądarek Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera,
Internet Explorer lub równorzędnych;
b. dostęp do Internetu;
c. przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies.
2. Za zapewnienie zgodności systemu teleinformatycznego użytkownika z
powyższymi wymaganiami oraz techniczną możliwość korzystania z
serwisu, odpowiada użytkownik.
3. Użytkownika Serwisu obowiązuje zakaz dostarczania w obszarze
Serwisu Treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik ponosi wyłączną

odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz udostępnionych
przez siebie Treści. Treści te nie mogą naruszać dóbr osobistych i praw
osób trzecich i/lub przepisów prawa.

§4

Usługi – postanowienia ogólne

1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator świadczy usługę:
a. Rezerwacji Produktów dostępnych do sprzedaży w Sklepie. Za
pośrednictwem Serwisu nie jest możliwe nabycie Alkoholu.
b. Sprzedaży Produktów
2. W odniesieniu do prezentowanych alkoholi, treści prezentowane w
Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Za
pośrednictwem Serwisu Użytkownik nie nabywa alkoholi ani nie składa
oferty ich nabycia. Sprzedaż alkoholi odbywa się w Sklepie
stacjonarnym.
3. Z usługi polegającej na rezerwacji alkoholi, a w szczególności alkoholi,
mogą korzystać jedynie pełnoletni Użytkownicy, którzy zaakceptowali
treść niniejszego regulaminu.
4. Warunkiem ukończenia złożenia przez Użytkownika zamówienia
alkoholu jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z
treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść. Ponadto,
użytkownik winien zaakceptować sposób przetwarzania jego danych
osobowych w ramach funkcjonowania serwisu.
5. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną
informacji handlowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie stanowi
warunku ukończenia rejestracji do Serwisu.
6. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do
zalogowania do Serwisu osobom nieuprawnionym, w szczególności
osobom małoletnim. Skutki udostępnienia danych, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym osobom nieuprawnionym w rozumieniu
Regulaminu ponosi Użytkownik.
7. Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich własnych danych
osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości tych danych.

§5

Usługa Rezerwacji Produktów

1. Umowa o dokonanie Rezerwacji zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i
zaakceptowania przez Użytkownika formularza pozwalającego
zarezerwować wybrane Produkty – alkohole prezentowane w Serwisie.
2. Poprzez świadczenie usługi Rezerwacji Administrator zobowiązuje się
zapewnić dostępność określonych Produktów Sklepie przez okres czasu
wynikający z niniejszego Regulaminu
3. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu następuje w Sklepie. Zapłata ceny
za Produkty następuje w Sklepie. Wydanie również odbywa się w
Sklepie.
4. Przed zatwierdzeniem danych wskazanych dotyczących Rezerwacji
Użytkownik wyraża zgodę na wykonanie w pełni przez Administratora
usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o świadczenie
na odległość usługi Rezerwacji, przy czym jednocześnie Użytkownik
uzyskuje informację, iż wyrażenie takiej zgody sprawia, że po spełnieniu
świadczenia przez Administratora Użytkownik utraci prawo odstąpienia
od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, zgodnie z brzmieniem
przepisu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683, ze zm.).
5. Usługa Rezerwacji zostaje wykonania z chwilą przekazania
użytkownikowi informacji o możliwości odbioru zarezerwowanych
towarów w Sklepie.
6. Rezerwacją musi być objęty co najmniej 1 Produkt, ale nie więcej niż 50
Produktów. Wartość Produktów objętych rezerwacją nie może
przekroczyć kwoty 3.000 zł
7. Administrator zapewnia dostępność określonych przez Użytkownika
Produktów w Sklepie w okresie 3 dni liczonych od dnia, w którym
wysłano do Użytkownika informację o dostępności Produktów. Jeśli w
powyższym terminie nie dojdzie do odbioru Rezerwacji, umowa zostaje
rozwiązana.
8. Odbiór rezerwacji nie musi nastąpić osobiście, odbioru może dokonać
osoba trzecia. W przypadku alkoholi, musi to być osoba pełnoletnia.
9. W przypadku dwóch lub więcej zaniechań odbioru Produktów objętych
Rezerwacją, Administrator może wstrzymać świadczenie usług dla
danego Użytkownika;

§6

Sprzedaż Produktów

1. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Serwisu jest
podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia oraz
zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja
Regulaminu.
2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego
formularza zamówienia dostępnego w Serwisie.
3. Potwierdzenie Zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczna ze
złożeniem oświadczenia, że Użytkownik bierze na siebie
odpowiedzialność za odbiór zakupionego Produktu przez osobę
pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame
z oświadczeniem Użytkownika, że nie jest osobą, której zabrania się
sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu
celem dalszej odsprzedaży.
4. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany
podczas procesu składania Zamówienia potwierdzenie przyjęcia
Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.
5. Administrator potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego Dnia
roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie
zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Administrator
potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu
Roboczym. Po upływnie tego terminu, Użytkownik nie jest już związany
treścią złożonego Zamówienia.
6. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:
a) Towar jest niedostępny w magazynie Administratora
b) podane przez Użytkownika dane są niekompletne, błędne lub
budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
c) Użytkownik nie odebrał Towarów objętych poprzednim
Zamówieniem;
d) pojawiły się zdarzenia losowe, na które Administrator nie miał
wpływu.

7. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń
dotyczących ilości zamawianych Produktów i wartości Zamówień,
Użytkownik zostanie poinformowany o takich ewentualnych
ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Użytkownik Zamówienia.

§7
Płatności

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


§8
Odstąpienie

1. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od
zawartych na odległość umów, bez podawania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli usługa Rezerwacji
została już w pełni wykonana, po uprzednim uzyskaniu zgody na
świadczenie usługi przed upływem ww. terminu, prawo do odstąpienia
nie będzie przysługiwać. Bieg terminu do odstąpienia od umowy liczyć
należy od dnia, w którym nastąpiło jej zawarcie.
2. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od każdej z umów
opisanych w Regulaminie, składając Administratorowi oświadczenie o

odstąpieniu od umowy na adres elektroniczny Administratora.
Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.). Do zachowania terminu
odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W
przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.


§9
Reklamacje

1. Administrator Serwisu odpowiada za należyte działanie Serwisu.
2. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy
zgłaszać drogą mailową.
3. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 30 dni, licząc od dnia, w
którym miały miejsce wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą
elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Reklamację złożoną po
upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez
rozpoznania. Powyższe nie uchybia możliwości dochodzenia przez
Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących
przepisów prawa.
4. W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i
nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli
Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę
wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności
uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści
reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji,
Administrator może zwrócić się do składającego reklamację o
uzupełnienie danych.
5. Po rozpatrzeniu reklamacji, Administrator udzieli Użytkownikowi
odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania
przez Administratora. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do
korespondencji Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w
treści reklamacji (a w razie jego niewskazania w treści reklamacji – na
adres e-mail przypisany do konta Użytkownika w Serwisie), ewentualnie
przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

§10

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Serwisu może ulec zmianie. W przypadku zamówienia
podlegających realizacji w chwili modyfikacji Regulaminu, stosuje się
dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie
przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.
3. Administrator informuje, iż istnieją możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń, skorzystanie z których zależy od zgodnej woli Użytkownika i
Administratora. Użytkownik będący Konsumentem, w celu
polubownego rozwiazywania sporów, może również skorzystać z
unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem
internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl